ACG全彩绅士口工侵犯漫画

ACG全彩绅士口工侵犯漫画

湿邪去而湿之根尚在,一再感湿,仍如前湿之病矣。倘命门火衰,则釜底无薪,何以蒸腐水谷哉。

外治之药,皆狐媚所畏,吾即因其所恶而制之也。脾胃一伤,五脏之气不能行,六腑之气不能运。

凡脏腑之水皆下输膀胱,今脾成纯阴,则无阳气达于膀胱矣。夫人精泄之时必由腰肾而上趋夹脊,透泥丸而下喉咙,百节骨髓,无不同趋下走于阴器而出。

清气不升,则浊气不降,上下拂乱,安得不吐泻哉。 古人传祛逐痨虫之药,多至损伤胃肾,所以未能取效。

一剂而肠鸣止,连服四剂不再发。异人谓伤肾以致生痨虫者,必须先杀其虫,后用补肾之药,则肾经受益,否则徒补其精也。

不知肝之所喜者,肾水也,非外来之邪水也。木最喜水,湿亦水也。

Leave a Reply