Vol010女神杨晨晨私房情趣装秀美臀31P杨晨晨画语界

Vol010女神杨晨晨私房情趣装秀美臀31P杨晨晨画语界

脉浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之。 所谓下之是下其热,非下其实。

不兼伤寒之紧,即所谓静也。此本麻黄症之剧者,故于麻黄汤倍麻黄以发汗,加石膏以除烦。

中风因见风而兼恶寒,伤寒则无风而更恶寒矣。若胃家实则地道不通,而转阳明之阖矣。

喘者是寒郁其气,升降不得自如,故多杏仁之苦以降气。 此与伤寒自汗出条颇同而义殊。

中见少阴,少阴者心也。火就燥,故急下之以存津液,釜底抽薪法也。

此与前上半条同义。麻黄汤症发热、骨节疼,便是骨肉烦疼,即是风寒两伤,营卫俱病。

Leave a Reply